Styret i Menn i Skjul 2021/22

Sigurd

Sigurd@menniskjul.no

Rolf

Rolf@menniskjul.no

Geirr

Geirr@menniskjul.no